Печат

„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на УМБАЛ „Канев” АД”

Идентиф. номер 2018-04 Дата 22.02.2018
Заглавие „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на УМБАЛ „Канев” АД” Последна промяна 12.06.2018
Вид Открита процедура по ЗОП Номер в АОП  
Статус затворена Номер в РОП  

Разяснения
НА ВНИМАНИЕТО НА УЧАСТНИЦИТЕ в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на лекарствени продуктиза нуждите на УМБАЛ „Канев АД

Във връзка с публикуваното приложение за класиране по Обособена позиция № 2 към Решението за определяне на изпълнител, правя следното уточнение. За всяка номенклатурна единица класираните участници са подредени във възходящ ред – от най-ниска към най-висока предложена цена за мярка (от горе – надолу)  - колона М в таблицата. Предвид това класирането по Обособена позиция № 2, номенклатурна единица 17 е следното: Първо място – Ей енд Ди Фарма България ЕАД, Второ място – Фьоникс фарма ЕООД, Трето място – Фаркол АД, Четвърто място – Софарма Трейдинг АД. Класирането по Обособена позиция № 2, номенклатурна единица № 19 е следното: Първо място - Фьоникс фарма ЕООД, Второ място - Софарма Трейдинг АД. Отбелязаното класиране по номенклатурни единици 17 и 19 за обособена позиция № 2 в колона S от приложението, представлява техническа грешка в публикуваната таблицата, но от подреждането на участниците и предложената от тях цена е видно тяхното класиране.

Председател на Комисията по разглеждане, оценка и класиране на офертите.

v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);}

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧАСТНИЦИТЕ в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на лекарствени продуктиза нуждите на УМБАЛ „Канев АД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с направено искане за разяснение по документацията за участие в открита процедура  за възлагане  на  обществена поръчка с предмет „Доставка на лекарствени продуктиза нуждите на УМБАЛ „Канев АД,  в срок и на основание чл. 33, ал. 2 от ЗОП излагам следното разяснение:

Въпрос: В документацията на стр.4, т. 5 е описана „Предлагана цена: Участниците предлагат цена за изпълнение на поръчката в лева без включен ДДС“. В ценовата оферта е посочено, че цената е с ДДС.

Моля да уточните цената с или без ДДС трябва да бъде оферирана?

Отговор: Участниците трябва да оферират цена за лекарствените продукти, като се водят от Приложение  9 – Ценово предложение - „Предлагани ценови параметри“ и предложат Цена за 1 брой ампула, флакон, таблетка, в лева със ДДС (Колона „М“ от Ценовото предложение); Цена за опаковка в лева със ДДС (Колона „N“ от Ценовото предложение); Обща стойност в лева с ДДС (произведение на Прогнозното количество за брой-мярка и Цена за 1 брой ампула, флакон, таблетка в лева със ДДС - Колона „O“ от Ценовото предложение) и Обща стойност в лева без ДДС(Колона „Р“ от Ценовото предложение).

 

ИЗП. ДИРЕКТОР:……………………..

                                                                                          /д-р Иван Стоянов/

800x600 Normal 0 21 false false false BG X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}
v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);}

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧАСТНИЦИТЕ в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на лекарствени продуктиза нуждите на УМБАЛ „Канев АД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с направено искане за разяснение по документацията за участие в открита процедура  за възлагане  на  обществена поръчка с предмет „Доставка на лекарствени продуктиза нуждите на УМБАЛ „Канев АД,  в срок и на основание чл. 33, ал. 2 от ЗОП излагам следното разяснение:

Въпрос: Следва ли задължително да се представя Единният европейски документ за обществени поръчки в електронен вид и при положителен отговор какъв следва да бъде електронния подпис?

Отговор: Съгласно Методическото указание на АОП изх. № МУ-4 от 02.03.2018 г. задължението за представяне на ЕЕДОП в електронен вид влиза в сила от 1 април 2018 г., независимо кога е стартирала процедурата за възлагане на обществената поръчка. В тази връзка за вече открити процедури, чийто срок за получаване на заявления за участие или оферти е след 01.04.2018 г., какъвто е за настоящата поръчка, възложителите следва с допълнително разяснение (напр. чрез профила на купувача) да укажат на заинтересованите лица възможните начини за подаване на ЕЕДОП в електронен вид. В отговор на това е създаден еЕЕДОП системата на ЕК за еЕЕДОП, намиращ се на следния адрес: https://ec.europa.eu/tools/espd/request/ca/overview

ЕЕДОП е създаден в PDF и HML формат, които са публикувани в Профила на купувача по партидата на обществената поръчка. 

Файлът на ЕЕДОП се представя в електронен вид, цифрово подписан, и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в който се представя документът не следва да позволява редактиране на неговото съдържание (Методическо указание на АОП изх. № МУ-4 от 02.03.2018 г.). Участникът трябва да изтегли файла и в двата формата - PDF и HMLи да го подпише с приложението си за електронен подпис. Електронният подпис следва да бъде Квалифициран електронен подпис, издаден от доставчик на удостоверителни услуги. Ако участникът няма възможност за електронно подписване, ЕЕДОП трябва да се разпечата като PDF документ и да се подпише на ръка.

 

ИЗП. ДИРЕКТОР:……………………..

                                                                                  /д-р Иван Стоянов/

800x600 Normal 0 21 false false false BG X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}

Уведомления

v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);}

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧАСТНИЦИТЕ в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на лекарствени продуктиза нуждите на УМБАЛ „Канев АД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с направено искане за разяснение по документацията за участие в открита процедура  за възлагане  на  обществена поръчка с предмет „Доставка на лекарствени продуктиза нуждите на УМБАЛ „Канев АД,  в срок и на основание чл. 33, ал. 2 от ЗОП излагам следното разяснение:

Въпрос: Във връзка с влизането в сила от 1 април 2018 г. на изискването за представяне на ЕЕДОП в електронен вариант и полагане на електронен подпис ни е необходима яснота как да представим този документ, в случай, че имаме двама управители, представляващи дружеството заедно и поотделно, а разполагаме и с електронен подпис на дружеството. С кой/кои от тези подписи смятате, че би следвало да бъде цифрово подписан документа?

Отговор: Съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчка (ЗОП), във връзка с §29, т. 5, б. „а“ от Преходните и заключителните разпоредби на ЗОП, в сила от 01.04.2018 г., се променя само формата и начинът, по който трябва да бъде попълнен и представен в офертата на участника Единният европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – електронен вид по образец, утвърден с акт на Европейската комисия. Относно това, кой трябва да подпише ЕЕДОП, остават в сила правилата посочени в чл. 40 и чл. 41 от ППЗОП.

 

ИЗП. ДИРЕКТОР:……………………..

                                                                                /д-р Иван Стоянов/

800x600 Normal 0 21 false false false BG X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}
Съобщение за провеждане на публичен жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти на обществена поръчка по определени позиции(номенклатурни единици), с предмет „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на УМБАЛ „Канев“ АД“, открита с Решение № 70/22.02.2018 г.на Изпълнителния директор на УМБАЛ„Канев” АД
 
СЪОБЩЕНИЕ
 
Ще се проведе публичен жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти на обществена поръчка по определени позиции (номенклатурни единици), с предмет „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на УМБАЛ „Канев“ АД“, открита с Решение № 70/22.02.2018 г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ„Канев” АД, както следва:
На 04.06.2018 г., 10:00 часа, в сградата на УМБАЛ „КАНЕВ” АД, гр. Русе, ул. „Независимост” № 2, кабинет № 8 (Главна медицинска сестра), комисията, назначена със № 144 / 02.04.2018 г., 16:30 часа, на Изп. директор на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД - за разглеждане и оценка на оферти по обществена поръчка с предмет предмет „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на УМБАЛ „Канев“ АД“, на основание чл. 58, ал. 3 от ППЗОП, ще проведе публичен жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място участници с еднакви оферти по следните обособени позиции и номенклатурни единици:
           
Обособена позиция 1, номенклатурна единица 196 ;   
Обособена позиция 1, номенклатурна единица 258 ;   
Обособена позиция 2, номенклатурна единица 121 .
           
Публичният жребий за определяне на изпълнител, ще се проведе по определени номенклатурни единици между класираните на първо място еднакви ценови предложения на участниците, както следва:
 
Обособена позиция 1, номенклатурна единица 196  - „Фьоникс Фарма” ЕООД и „Фаркол” АД
Обособена позиция 1, номенклатурна единица 258  - „Фьоникс Фарма” ЕООД и „Б. Браун Медикал” ЕООД
Обособена позиция 2, номенклатурна единица 121  - „Фьоникс Фарма” ЕООД и „Фаркол” АД
           
Резултатите от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти от проведения публичен жребий ще бъдат отразени в протокол.                                                           
 
Председател на комисията: ........................................                                                                                                     Ирина Георгиева
Normal 0 21 false false false BG X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}

Отваряне на ценови оферти

800x600

Комисията за провеждане на открита процедураза възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на лекарствени продукти за нуждитена УМБАЛ „Канев“ АД“, обявява, че ценовите предложения ще бъдат отворени и оповестени на 11.05.2018 г. /петък/, от 10:00 часа, в гр. Русе, сградата на УМБАЛ „Канев“ АД, кабинет № 8 /главна медицинска сестра/.

Отварянето на ценовите предложения се извършва публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица, при спазване на установения режим за достъп до сградата на УМБАЛ „Канев“ АД.

Normal 0 21 false false false BG X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";}
Документи за изтегляне:
ФайлОписаниеРазмерДобавенПоследна промяна
Download this file (2512.pdf)2512.pdfДоговор за доставка на лекарства1797 kB09.08.201809.08.2018
Download this file (2494.pdf)2494.pdfДоговор за доставка на лекарства2932 kB09.08.201809.08.2018
Download this file (2493.pdf)2493.pdfДоговор за доставка на лекарства2746 kB09.08.201809.08.2018
Download this file (2492.pdf)2492.pdfДоговор за доставка на лекарства2666 kB09.08.201809.08.2018
Download this file (2491.pdf)2491.pdfДоговор за доставка на лекарства2716 kB09.08.201809.08.2018
Download this file (2489.pdf)2489.pdfДоговор за доставка на лекарства2712 kB09.08.201809.08.2018
Download this file (2488.pdf)2488.pdfДоговор за доставка на лекарства5047 kB09.08.201809.08.2018
Download this file (2487.pdf)2487.pdfДоговор за доставка на лекарства4345 kB09.08.201809.08.2018
Download this file (2485.pdf)2485.pdfДоговор за доставка на лекарства3693 kB09.08.201809.08.2018
Download this file (2484.pdf)2484.pdfДоговор за доставка на лекарства2704 kB09.08.201809.08.2018
Download this file (2483.pdf)2483.pdfДоговор за доставка на лекарства4096 kB09.08.201809.08.2018
Download this file (2482.pdf)2482.pdfДоговор за доставка на лекарства2544 kB09.08.201809.08.2018
Download this file (2481.pdf)2481.pdfДоговор за доставка на лекарства2942 kB09.08.201809.08.2018
Download this file (2480.pdf)2480.pdfДоговор за доставка на лекарства2498 kB09.08.201809.08.2018
Download this file (2479.pdf)2479.pdfДоговор за доставка на лекарства6360 kB09.08.201809.08.2018
Download this file (Обявление за възложена поръчка.pdf)Обявление за възложена поръчка лекарства.pdfОбявление за възложена поръчка1837 kB20.07.201820.07.2018
Download this file (Dog_MTI.PDF)Решение прекратяване ном 366 Лекарства.pdfРешение прекратяване процедура по ном ед 366 617 kB17.07.201817.07.2018
Download this file (Решение прекратяване ном 179  Лекарства.pdf)Решение прекратяване ном 179 Лекарства.pdfРешение прекратяване процедура по ном ед 179 444 kB14.07.201814.07.2018
Download this file (Reshenie_klasirane_2_248_25062018.pdf)Reshenie_klasirane_2_248_25062018.pdfРешение за класиране втори участник № 248/25.06.2018736 kB27.06.201827.06.2018
Download this file (Prilojenie 2 kym Reshenie_klasirane.pdf)Prilojenie 2 kym Reshenie_klasirane.pdfПриложение 2 към Решение класиране - обособена позиция 21627 kB12.06.201812.06.2018
Download this file (Prilojenie 1 kym Reshenie_klasirane.pdf)Prilojenie 1 kym Reshenie_klasirane.pdfПриложение 1 към Решение класиране - обособена позиция 17870 kB12.06.201812.06.2018
Download this file (Reshenie_klasirane.pdf)Reshenie_klasirane.pdfРешение класиране66 kB12.06.201812.06.2018
Download this file (Doklad_chl_106_ZOP lekarstva-scan.pdf)Doklad_chl_106_ZOP lekarstva-scan.pdfДоклад по чл. 103, ал. 3 от ЗОП482 kB12.06.201812.06.2018
Download this file (Prilojenie 2 kym protokol 5.pdf)Prilojenie 2 kym protokol 5.pdfПриложение 2 към протокол 51554 kB12.06.201812.06.2018
Download this file (Prilojenie 1 kym protokol 5.pdf)Prilojenie 1 kym protokol 5.pdfПриложение 1 към протокол 57900 kB12.06.201812.06.2018
Download this file (Protokol_5_klasirane.pdf)Protokol_5_klasirane.pdfПротокол 566 kB12.06.201812.06.2018
Download this file (Protokol_4_lekarstva_obosnovki - SCAN.pdf)Protokol_4_lekarstva_obosnovki - SCAN.pdfПротокол 490 kB12.06.201812.06.2018
Download this file (Protokol_3_lekarstva jrebii obosnovki- SCAN.pdf)Protokol_3_lekarstva jrebii obosnovki- SCAN.pdfПротокол 339 kB12.06.201812.06.2018
Download this file (Protokol_1_otvaryne_na_oferti_lekarstva- scan.pdf)Protokol_1_otvaryne_na_oferti_lekarstva- scan.pdfПротокол 1 271 kB12.06.201812.06.2018
Download this file (Prilogenie_Protokol_2_2.pdf)Prilogenie_Protokol_2_2.pdfПриложение Протокол 23443 kB30.05.201830.05.2018
Download this file (Protokol_2_Lekarstva.PDF)Protokol_2_Lekarstva.PDFПротокол 2 Отваряне на ценови предложения3131 kB30.05.201830.05.2018
Download this file (Suobshtenie_Jrebii_Lekarstva.PDF)Suobshtenie_Jrebii_Lekarstva.PDFСъбщение жребий296 kB30.05.201830.05.2018
Download this file (Suobshtenie_cenovi_oferti.doc)Suobshtenie_cenovi_oferti.docСъобщение отваряне на ценови предложения27 kB08.05.201808.05.2018
Download this file (Razysnenie_3_lekarstva_.PDF)Razysnenie_3_lekarstva_.PDFРазяснение 3334 kB23.03.201823.03.2018
Download this file (espd-request.xml)espd-request.xmlЕЕДОП - Приложение 1 135 kB21.03.201821.03.2018
Download this file (espd-request.pdf)espd-request.pdfЕЕДОП - Приложение 185 kB21.03.201821.03.2018
Download this file (Razysnenie_2.PDF)Razysnenie_2.PDFРазяснение 2477 kB21.03.201821.03.2018
Download this file (Razysnenie_ZOP.PDF)Razysnenie_ZOP.PDFРазяснение344 kB19.03.201819.03.2018
Download this file (Prilojenie_9_Cenovo_predlojenie_sled_promyna_.xls)Prilojenie_9_Cenovo_predlojenie_sled_promyna_.xlsПриложение № 9 - Ценово предложение244 kB15.03.201816.03.2018
Download this file (Prilojenie_8_Predlojenie_za_izpalnenie_na_porachkata_sled_promyna_.xls)Prilojenie_8_Predlojenie_za_izpalnenie_na_porachkata_sled_promyna_.xlsПриложение № 8 - Предложение за изпълнение163 kB15.03.201816.03.2018
Download this file (Prilojenie_7_Tehnicheska_specifikaciq_sled_promyna_.xls)Prilojenie_7_Tehnicheska_specifikaciq_sled_promyna_.xlsПриложение № 7 - Техническа спецификация194 kB15.03.201816.03.2018
Download this file (ЕЕДОП - Приложение 1_sled_promyna_.doc)ЕЕДОП - Приложение 1_sled_promyna_.docЕЕДОП - Приложение 1197 kB15.03.201816.03.2018
Download this file (Documentacia_sled_promyna_.doc)Documentacia_sled_promyna_.docДокументация285 kB15.03.201816.03.2018
Download this file (Resh_promyna.PDF)Resh_promyna.PDFРешение за промяна6632 kB15.03.201815.03.2018
Download this file (Prilojenie_9_Cenovo_predlojenie.xls)Prilojenie_9_Cenovo_predlojenie.xlsПриложение № 9 - Ценово предложение245 kB26.02.201826.02.2018
Download this file (Prilojenie_8_Predlojenie_za_izpalnenie_na_porachkata.xls)Prilojenie_8_Predlojenie_za_izpalnenie_na_porachkata.xlsПриложение № 8 - Предложение за изпълнение164 kB26.02.201826.02.2018
Download this file (Prilojenie_7_Tehnicheska_specifikaciq.xls)Prilojenie_7_Tehnicheska_specifikaciq.xlsПриложение № 7 - Техническа спецификация195 kB26.02.201826.02.2018
Download this file (ЕЕДОП - Приложение 1.doc)ЕЕДОП - Приложение 1.docЕЕДОП - Приложение 1197 kB26.02.201826.02.2018
Download this file (Documentacia.doc)Documentacia.docДокументация284 kB26.02.201826.02.2018
Download this file (Obyvlenie_poruchka_lekarstva.PDF)Obyvlenie_poruchka_lekarstva.PDFОбявление за поръчка907 kB26.02.201826.02.2018
Download this file (Reshenie_otkrivane_lekarstva.PDF)Reshenie_otkrivane_lekarstva.PDFРешение за откриване на процедура473 kB26.02.201826.02.2018

Последно обновяване: Четвъртък, 14 Юни 2018 11:30